Dù nằm giường bệnh nhưng vẫn không thể quên được lồn của đồng nghiệp